Die visie van Laerskool Eikestad is dat gebalanseerde opvoeding ondersteun word deur ‘n uitnemende buitemuurse sportprogram. Op hierdie wyse word gepoog om leerders se sport- en lewensvaardighede te ontwikkel asook die blootstelling aan die opwinding van kompterende sport.

 • Elke leerder het die reg om ongestoord onderrig te ontvang en in ‘n geordende omgewing skool te gaan. Diegene wat andere hierdie reg ontsê, moet begeleidend tot verantwoordelikheid ontwikkel word.
 • Geduld, liefde en begrip is waardevolle gereedskap wat in die begeleidingsproses gebruik moet word.
 • In die opvoedingsdriehoek is noue skakeling tussen leerders, ouers en onderwysers van die grootste belang.
 • As leerders dissiplinêre probleme gee, moet ouers daarvan kennis dra. Omdat die ouerhuis as primêre opvoedingsinstansie beskou word, word daar van die ouersverwag om ook ten opsigte van dissipline die skool se hand te sterk.
 • ‘n Leerder met dissiplinêre probleme het gewoonlik ‘n geskiedenis wat tot hierdie probleme lei. Hierdie geskiedenis moet nagevors word en in gedagte gehou word wanneer oortredings voorkom.
 • Wanneer ‘n dissiplinestelsel geskep word, is ‘n strafmeganisme deel daarvan. Die strafmeganisme moet opvoedkundig verantwoordbaar wees. Daar moet gewaak word daarteen dat ‘n leerder se menswaardigheid of selfbeeld daardeur afgebreek word.
 • Die onderwyser het die plig om leerders te dissiplineer en die ideaal is om begeleidende dissipline in selfdissipline te omskep.
 • Die strafmeganismes of dissiplinêre strategieë het ten doel om kinders karakteropbouend (begeleidend) tot orde te roep en verkeerde gedrag reg te stel.
 • Hierdie doelwit kan alleenlik bereik word indien alle partye (BL, breër ouerkorps en opvoeders) hierin saamwerk. Die gedagte is om nie net reëlgedrewe op te tree nie, maar uiteindelik by kinders ‘n waardesisteem vas te lê wat goeie gedrag net sal versterk. Die volgende waardes as as die 5 kernwaardes van die skool geidentifiseer en moet die leerders se gedrag rig:
  – Omgee
  – Respek
  – Verantwoordelikheid
  – Eerlikheid
  – Integriteit
 • Dit word van leerlinge verwag om die voorgeskrewe kleredrag te dra.
 • Dogters bind hulle lang hare met ‘n rekkie vas. Maroen, of blou haarrekkies mag vir hierdie doel gebruik word.
 • Seuns se hare mag nie in hulle oë, oor hulle kraag of ore hang nie.
 • Hare mag nie gekleur of gebleik word nie.
 • Geen buitensporige of kunsmatige haarstyle word toegelaat nie.
 • Dogters mag een stel goue of silwer oorringetjies of knoppies, op die normale plek, in die ore, dra. Geen ander juweliersware om die nek, vingers of polse word toegelaat nie.
 • Grimering word nie toegelaat nie.
 • Dit is van die grootste belang dat klere, boeke en sporttoerusting met die leerlinge se naam en van gemerk sal wees. Dit is die enigste wyse waarop verlore artikels geïdentifiseer kan word.
 • Laat liefs waardevolle artikels tuis.
 • Leerlinge wat met fietse skool toe ry, moet dit met ‘n fietsketting aan die fietsrakke vasketting. Die gebruik van valhelms word aangemoedig.
 • Gereëlde skoolbywoning is van groot belang.
 • Ouers laat weet die skool of per telefoon, skriftelik of per e-pos (voor 08:30) van die afwesigheid van ‘n leerling.
 • Indien leerders gereeld laat vir skool opdaag, word dit aangeteken en moet die ouers telefonies gekontak word om die situasie te verduidelik.
 • Leerlinge mag onder geen omstandighede sonder toestemming of op hul eie tydens skoolure die skoolterrein verlaat nie.
 • Wanneer ‘n leerling siek is, sal hy/sy nie sonder die medewete van ouers huis toe gestuur word nie. Die telefoonoproep waarmee die ouers van die siekte in kennis gestel word, moet vanaf die sekretaresses gemaak word, sodat hulle daarvan bewus kan wees. Dit is verkieslik dat ouers persoonlik siek kinders by die skool kom haal.
 • Aangesien leerlinge skoolpligtig is, mag die skoolhoof nie toestemming verleen aan ouers dat leerlinge tydens die amptelike skooljaar uit die skool mag bly, vir ander redes as siekte nie. Ouers moet self oordeel of versoeke om leerlinge uit die skool te hou, geregverdig is. In so ‘n geval, moet die skoolhoof kennis dra van so ‘n verwikkeling. Die skoolhoof lig die graadhoof rakende die afwesigheid in. Dit bly die leerder  tesame met die ouer se verantwoordelikheid om agterstallige werk in te haal.
 • In noodgevalle sal leerlinge toegelaat word om doktersafsprake, in skooltyd, na te kom.
 • Leerlinge moet die voetoorgang gebruik en die skolierpatrollie en/of verkeersbeampte en die verkeersreëls gehoorsaam.
 • Ouers mag nie op die skoolterrein parkeer of leerlinge daar oplaai of aflaai nie.
 • Alle ouers moet die hoof-/amptelike ingang na die gebou gebruik.
 • Ouers moet by die sekretaresse by Ontvangs aanmeld onmiddellik na betreding van die skoolterrein.
 • Leerlingartikels wat na die skool gebring word, moet by die sekretaresse afgelewer word. Die leerling se naam en klas moet op die pakkie of artikel geskryf wees. Leerders sal aan die begin van ‘n pouse geroep word.  As gevolg van die administratiewe las wat dit meebring, moet dit egter tot die minimum beperk word.
 • Oueronderhoude met onderwysers oor enige aspek van die leerder se vordering en/of ontwikkeling moet vooraf vir ‘n geskikte tyd gereël word. Ouers besoek die onderwyser dus nie gedurende onderrigtyd by die klas nie.
 • Tree met respek op teenoor volwassenes, ander leerlinge en skooleiendom.
 • Klaswisseling moet ordelik geskied.
 • Stap links in die gange.
 • Daar mag nie in die gange gesels word nie.
 • Met die aanvang van die skooldag en na pouses word daar ordelik en in rye op die voorgeskrewe plekke aangetree.
 • Alle periodes op die rooster moet bygewoon word.
 • Groet altyd die personeel en volwassenes vriendelik.
 • Respekteer die eiendom van ander deur dit nie te neem of te beskadig nie.
 • Help om die skoolgebou en terrein netjies te hou en nie rommel te strooi nie.
 • Gebruik die badkamers op ‘n sindelike manier, sodat dit skoon en netjies bly.
 • Respekteer die skooldrag, skooldragreëls en persoonlike netheidsreëls.
 • Die klaskamers, die saal en gange is voor skool en tydens pouses verbode terrein. Leerlinge mag tydens pouses net in die gange beweeg indien hulle na die kleedkamers op pad is.
 • Die graad 4 tot 7 leerders mag gedurende pouses net die kleedkamers onder die aktiwiteitsentrum gebruik. Hulle mag dan nie in die skoolgebou inbeweeg nie.
 • Op reëndae mag leerlinge onder toesig rustig in die saal of onder die afdak by die rugbyveld sit.
 • Elke graad se leerlinge speel voor skool en tydens pouses net in die areas wat aan hulle toegeken is.
 • Die tennisbane is net vir tennis en netbal met die korrekte skoene en drag.
 • Leerlinge mag nie in die skoolgebou eet of drink nie, behalwe in geval van reën waar leerders onder toesig in ‘n lokaal mag wees of waar personeel na oordeel toelaat dat leerders water drink in die klas.
 • Bakleiery en gevaarlike speletjies is ontoelaatbaar.
 • Leerlinge moet hulle fietse en skopfietse op die skoolterrein stoot.
 • Geen skaatsplanke word op die skoolterrein toegelaat nie.
 • Ons daag altyd betyds op vir skool en ander geleenthede.
 • Handhaaf altyd goeie sportmangees.
 • Steek jou hand op wanneer jy iets wil sê. Die opvoeders sal bepaal wanneer leerders in die klas mag kommunikeer.
 • Bly dadelik stil wanneer die onderwyser praat.
 • Tree teenoor ander op soos wat jy wil hê ander moet teenoor jou optree.
 • Tree so op dat jy die goeie naam van die skool uitdra.
 • Skryf jou huiswerk af en doen dit daagliks, volledig en netjies en laat jou ouers jou huiswerkboek onderteken.
 • Boeliegedrag (wat insluit – verontregting, afknouery en intimidering van ander leerders) word nie toegelaat nie.
 • Selfone en ander elektroniese media mag by die skool slegs volgens die beleid van die skool gebruik word.
 • Enige leerder wat op sosiale media verskyn, en waar daar duidelik uitgemaak kan word die leerder word met Laerskool Eikestad geassosieer kan word, moet in lyn met die skool se gedragskode optree en nie die naam van die skool oneer aandoen nie.

8.1 Hantering van oortredings in die Grondslagfase

In die Grondslagfase word daar in graad 2 en graad 3 gebruik gemaak van Gedragskaarte, waarop alle oortredings weekliks aangeteken word. Aan die einde van die week dui die onderwyseres die totale oortredings van die week, op die Gedragskaart aan, waarby die ouer/s dan moet teken. Maandae word gekontroleer of ouers geteken het.

Roetes wat gevolg word na herhaalde oortredings:

 • Na 15 oortreding per week word die leerder na die Graadhoof verwys met sy/haar Gedragskaart. Die Graadhoof tree in gesprek met die kind en skryf by die week se oortredings ‘n nota aan die ouers wat sê dat dit die eerste waarskuwing Die Graadhoof teken ook daarby.
 • Ná die volgende 15 oortredings per week, die tweede waarskuwing, word die leerder na die Fasekoördineerder van Dissipline verwys, waar sy by die Gedragskaart teken, asook ‘n brief aan die ouers rig.
 • * Met die derde waarskuwing word die leerder na die Adjunkhoof: Mnr Dirk Coetzee verwys, waar hy die ouers dan skakel vir ‘n afspraak saam met die klasopvoeder.

* Graad 3’s word vanaf die vierde kwartaal detensiebriewe gegee, sodat hulle voorberei word op Graad 4.

8.2 Detensiestelsel

 • Die detensiestelsel geld vir die Gr 4 tot 7 leerders en in die vierde kwartaal ook vir die graad 3 leerders;
 • Oortredings word op ‘n strafbrief aangeteken. Wanneer so ‘n strokie voltooi word, moet die leerder daarvan kennis neem en dit met ‘n handtekening bevestig. Die leerder word gewaarsku en die ouers kry ‘n SMS.
 • Nadat ‘n derde strokie voltooi is, word ‘n brief aan die ouers gestuur, waarin die oortredings vermeld word.
 • Hierdie brief dien dan ook as kennisgewing dat die leerder ‘n detensieklas moet bywoon. Hierdie kennisgewing sal die week voor die detensieklas aan die ouers gestuur word.
 • Die betrokke leerder kan ook terselfdertyd as verdere maatreël voor sekere personeellede (as dissiplinêre komitee) verskyn, maar kan selfs ook voor die hele personeel in die IF/SF verskyn.
 • Geen keuse word aan die leerders gegee ten opsigte van die datums waarop hulle die strafklasse sal bywoon nie. Dit sal Maandae na skool (14:00 tot 15:00) plaasvind.
 • Hierdie klas se bywoning is verpligtend en die versuim om aan te meld, sal in ‘n baie ernstige lig beskou word.
 • Indien strafklasse geïgnoreer word en nie bygewoon word nie, sal dit opgevolg word met ‘n oproep na die ouerhuis vir ‘n afspraak met die ouers en 2 detensieklasse sal toegeken word.
 • Gedurende hierdie periode sal die leerders hulleself besig hou met bepaalde skriftelike strafwerk.

8.3 Gedragskaarte:

 Die personeel bespreek by ‘n spesiale vergadering en deurlopend (soos nodig) die gedrag van leerders (Gr 1 tot 7).

Indien ‘n leerder deur drie of meer personeellede as ‘n herhaalde oortreder geïdentifiseer word, sal soos volg opgetree word:

 • Die leerder ontvang vir ‘n volle week ‘n geelkaart. Na elke periode word die kaart deur die verantwoordelike personeellid geparafreer. In alle gevalle (wenslike en onwenslike gedrag) word deur die personeellid kommentaar gelewer.
 • Die kaart word daagliks deur die skoolhoof of adjunkhoof gekontroleer.
 • Na verloop van een week sal die gedrag van ‘n leerder deur die personeel herevalueer word.
 • Indien die leerder se gedrag nie verbeter het nie, word die proses herhaal.
 • Dit word egter voorafgegaan deur ‘n gesprek met die kind, ouers en dissiplinêre komitee (ad hoc saamgestel) van die skool.
 • Indien die gedrag na ‘n tweede geelkaart nie verbeter nie, word ‘n rooikaart in die teenwoordigheid van die Bestuurspan/Personeel uitgereik.
 • Indien hierdie gedragskaart nie enige verbetering van die leerder se gedrag teweeg bring nie, sal sy/haar langdurige en hardnekkige optrede as ‘n “ernstige oortreding” beskou en hanteer word. In hierdie geval sal die Beheerliggaam betrek word en sal ‘n afspraak gereël word waarby die ouers en daarna die kind betrek sal word.
 • Ouers sal skriftelik in kennis gestel word indien ‘n gedragskaart aan ‘n leerder oorhandig word.

8.4 Alternatiewe/ander strafprosedure tydens die klas/-onderrigsituasie:

 • Wanneer ‘n leerder die klas tydens die onderrigsituasie ontwrig en dus vir ‘n strafbrief kwalifiseer, kan die strafbrief voorafgegaan word deur die gebruik van die sogenaamde “time-out chair”-idee. Hiervolgens word die leerder gevra om die klas te verlaat en buite in die gang op ‘n stoel te gaan sit vir 10 minute. Na 10 minute gaan die leerder weer in, maar sodra hy/sy weer hom/haar skuldig maak, verlaat hy onmiddellik die klas vir 10 minute. Wanneer die leerder op hierdie wyse uitgestuur word kwalifiseer hy/sy outomaties ook vir ‘n strafbrief waarop hy/sy moet teken.
 • Eersgenoemde straf kan afgewissel word met die praktyk waar ‘n leerder gevra word om na ‘n meer senior klas te gaan om maar daar te gaan sit, aangesien hy/sy nie nie enige belangstelling in sy/haar eie klas het nie. Ook in hierdie geval sal ‘n strafbrief outomaties uitgereik word.

8.5 Sportbyeenkomste:

 • Indien ‘n leerder homself / haarself tydens sportgeleenthede swak gedra, moet die afrigter of ander personeellid wat by die aangeleentheid betrokke is, dit na afloop van die geleentheid aanspreek.
 • Na gelang van die oortreding kan die leerder vermaan word, daar kan met die ouers kontak gemaak word of die oortreding kan volgens die normale oortredingsprosedures van die skool hanteer word.
 • ‘n Leerder wat sonder tydige verskoning nie ‘n byeenkoms bywoon nie, moet ook volgens die oortredingsprosedure hanteer word.
 • Wanneer ‘n leerder se gedrag van so aard is dat die skeidsregter die speler van die veld af stuur, moet dit dissiplinêr aangespreek word en mag die speler nie aan die volgende wedstryd / byeenkoms deelneem nie.

BELANGRIK: In alle gevalle sal deeglik rekord gehou word van die proses wat met ‘n leerder gevolg is. Hierdie inligting sal vir toekomstige verwysing en gesprekke geliasseer word.

9.1  Voorbeelde van ernstige oortredings

 • Gedrag wat die veiligheid van andere in gevaar stel;
 • Die besit of gebruik van dwelmmiddels, alkohol of sigarette;
 • Immorele gedrag;
 • Skadelike grafitti, brandstigting, haattaal, seksisme, en rassisme;
 • Diefstal;
 • Vandalisme;
 • Oneerbiedigheid, afkeurenswaardige gedrag en beledigende taal wat teenoor opvoeders of ander werknemers van die skool of teen leerders gerig is;
 • Oortreding van eksamenreëls;
 • Verontregting, afknouery en intimidering van ander leerders;
 • Herhaalde skending van die skoolreëls of die gedragskode

9.2.   Prosedure by die hantering van meer ernstige oortredings

 • Die skoolhoof sal na die oortreding, die graad daarvan bepaal. Indien dit as
 • “ernstig” geklassifiseer word, sal die volgende prosedure gevolg word.
 • ‘n Gedragskaart kan oorhandig word.
 • Die ouers sal geskakel en ingelig word.
 • Indien die skoolhoof dit nodig ag, kan ‘n afspraak met die ouers gemaak word om die oortreding te bespreek om gepaste regstellende aksie te beplan.
 • Indien dit na die diskresie van die skoolhoof nodig geag word, sal die Beheerliggaam van die oortreding in kennis gestel word.
 • ‘n Beheerliggaamvergadering sal belê word.
 • Ouers sal die reg hê, met ondersteuning van ‘n regsverteenwoordiger indien so verkies, om hul kind se saak te stel.
 • Daar sal na so ‘n vergadering deur die Beheerliggaam op skorsing of uitsetting besluit kan word.