“Juffrou, eendag gaan my kinders ook hier skoolgaan, want hier kan ʼn kind baie lekker speel en leer,” was die spontane opmerking van ʼn gelukkige Eikestadkind.

Die kurrikulum vorm die grondslag van die kennis, vaardighede en waardes wat noodsaaklik is vir leer. Ons het ten doel om ons leerlinge ʼn sensitiwiteit ten opsigte van globale vereistes te laat ontwikkel.

DOELSTELLINGS

 • Ons wil as ‘n fase na uitnemendheid streef.
 • Leerders moet ontspanne en gelukkig wees.
 • Leerders moet van goeie waardes bewus gemaak word.
 • Ons skep ruimte vir verryking, sowel as ondersteuningshulp.
 • Elke leerder moet ‘n spesiale plek in die volle sisteem hê.
 • Goeie kommunikasie tussen opvoeder en die ouer moet op ‘n
  deurlopende basis plaasvind.

SKRIF

 • Gr. 1: Die letters van die alfabet (klein-hoofletters); syfers 0-100.
 • Skrif word uiteindelik in 8,5mm liniëring gedoen.
 • Gr. 2: ‘n Netjiese skrifvorm word vasgelê.
 • Gr. 3: Lopende skrif word aangeleer.

VAKKE

In die Grondslagfase word 4 vakke aangebied:  Afrikaans HuistaalWiskundeLewensvaardighede en Engels Addisionele Taal.
Vanaf 2019 word isiXhosa in Gr. 1 en 2 geïmplimenteer.

 1. ‘n Geȉntegreerde taalbenadering word gevolg en dit word deur die Storieboom leesreeks ondersteun.
 2. Die volgende vaardighede word ontwikkel:
 • Luister en praat
 • Lees en Klanke
 • Handskrif
 • Skryf
 1. Integrasie met Lewensvaardigheid ondersteun taalontwikkeling.
 2. Aanvullende leesboeke word addisioneel tot leerders se beskikking gestel.
 3. Klanke, Woordbou en Diktee is onlosmaaklik deel van taalontwikkeling.

Gr. 1:  Taalontwikkeling word deur luister- en praatvaardighede ondersteun.

Gr. 2:  Konsentreer op praat-, klank- en leesvaardighede.

Gr. 3:  Word deur lees- en skryfvaardighede uitgebrei.

Wiskunde word daagliks onderrig.  Die omvang van hierdie vak word in die volgende 5 konsepte saamgevat:

Getalle, bewerkings en verwantskappe;  Patrone, funksies en algebra;  Ruimte en vorm;  Meting en Datahantering.

 • Die volgende getalgebiede dien as rigsnoer vir progressie:
 1. Gr 1: 0-5-10-15-20
 2. Gr 2: 20-34-74-104
 3. Gr 3: 74-104-1004
 • Aktiwiteite soos tel, hoofrekene en skatting vind daagliks plaas.
 • Flardkaartaktiwiteite, rangskik, tel aan en terug, verdubbeling en halvering, plekwaarde en berekeninge word ontwikkel.
 • Getallekonsepte (bou en ontleed, skat, tel van voorwerpe in verskillende intervalle, getalname en –simbole) word ingeoefen.
 • Daaglikse probleemoplossingsaktiwiteite word aangebied.

Lewensvaardighede rus leerders toe vir ‘n suksesvolle en betekenisvolle lewe in ‘n snelveranderende samelewing.  Die vak ontwikkel vaardighede, kennis, waardes en houdings wat leerders bemagtig om ingeligte besluite te neem en gepas op te tree ten opsigte van:

 • Persoonlike en sosiale ontwikkeling
 • Skeppende en uitvoerende kuns
 • Liggaamlike opvoeding en beweging.

RAPPORTERING

Aan die hand van ‘n assesseringsprogram en –take word terugvoering aan ouers gegee. Kodes (1-7) vir vaardighede word gebruik.

Verskeie maniere waarop gerapporteer word:

 • Formele verslae aan die einde van elke kwartaal.
 • Ouergesprekke:  ‘n Verpligte afspraak met elke ouer aan die einde van die eerste kwartaal.  Gesprekke op uitnodiging aan die einde van kwartale 2 en 3.

ALGEMEEN

Huiswerkbeleid

‘n Boodskapboekie word deur die graadgroep saamgestel.  ‘n Boodskapbriefie word een keer per week ingeplak.

Tye wat vir huiswerk aanbeveel word:

Gr. 1 en 2:  Ongeveer 30 minute per dag.
Gr. 3:  45 minute per dag.

Die rol van die ouer:

 • Inoefeningstake, bv lees, klanke/woorde skryf.
 • Bystand aan leerders om vasleggingswerk te doen.
 • Boodskapbriefie en werkboeke moet weekliks geteken word.
Inligtingsaand

Vind plaas in leerders se klasse en die volgende word bespreek:

 • ‘n Oorsig oor die akademie wat die jaar gedek word.
 • Klaskamerpraktye om die akademie vlot te laat verloop.

Dit is ons wens dat daar altyd goeie kommunikasie tussen ouer en onderwyser sal wees. Op hierdie manier sal opvoeders en leerders in die Grondslagfase saam kan GLO EN GROEI